EP2 น้ำเต้าหู้คนรุ่นใหม่จาก กทม. ที่หอมหวานเพราะผสมน้ำดอกไม้ คุณค่าจากธรรมชาติ

น้ำเต้าหู้ผสมน้ำดอกไม้ สูตรธรรมชาติ ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด จากร้าน อ้วนจัง น้ำเต้าหู้ผสมน้ำดอกไม้