ชุดเพาะต้นอ่อนพร้อมปลูก กรุงเทพฯ

รักษ์โลกต้องปลูกต้นไม้ แต่ไม่จำเป็นตองปลูกต้นใหญ่ เพียงปลูกจากชุดเพาะต้นอ่อนพร้อมปลูกแบบ

MiniBox จาก ground and grow ก็สามารถรักษ์โลกได้